تایلر کاون در مورد عقلانیت ، COVID-19 ، تالیسم و ​​زندگی در حاشیه ها (# 413) – وبلاگ نویسنده تیم فرسیس


"اگر شما نیاز به اندازه گیری دارید ، شما شکست خورده اید." – تایلر کاون پروفسور تایلر کاون (tylercowen [1945901یکعکسماهشخصیدارد:آموزشاقتصادبهبیشازهرکسدیگریدرتاریخجهانبهمردم-واوفقطممکناستموفقشودعلاوهبرتدریسمرتبدردانشگاهجورجمیسون،تایلرتقریباً17سالدرروزحاشیهانقلابهرروزوبلاگنویسیکردهاست،واینامربهیکیازپرمخاطبترینوبلاگهایاقتصاددرجهانکمککردهاست تایلر دانشگاه Marginal Revolution انقلابی ، رایگان پلت فرم آموزش اقتصاد آنلاین که میلیون ها نفر رسیده است. او همچنین نویسنده پرفروش بیش از دوجین کتاب ، ستون نویس معمولی بلومبرگ ، و میزبان گفتگوی […]